Obchodní podmínky

účinné od 10.12.2020

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si mnou nabízený produkt nebo službu, je mojí zákonnou povinností informovat Vás o sobě a o pravidlech mého obchodování s Vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Přečtěte si prosím proto moje všeobecné podmínky obchodování (dále také „VOP“).

Informace pro spotřebitele dle §1811 odst. 2 OZ

Poskytovatel online kurzů („Prodávající“) pro veřejnost na webové stránce cestacisarovny.cz je:

Ing.Martina Kupcová, Pod Pekárnami 243/6, Praha 9, 190 00

IČ: 05600383, neplátce DPH

ŽL vydán č.j.MCP09/008098/2020/OŽ/DUF

Provozovatel webové stránky www.cestacisarovny.cz

Adresa provozovny: Rašínovo nábřeží 384/56, 128 00, Praha 2

Telefonní číslo: +420 775 171 718

email: cestacisarovny@gmail.com, (dále označován jako Prodávající)

„Kupujícím“ se pro tyto účely rozumí osoba, která si u Prodávajícího zakoupila online kurz na www.cestacisarovny.cz.

Úvodní ustanovení

Předmětem kupní smlouvy řízené zákonem § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) je nákup a prodej internetových online programů na www.cestacisarovny.cz. (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.cestacisarovny.cz.

Vstupem do kurzů projektu www.cestacisarovny.cz se zavazujete k těmto Obchodním podmínkám, řídíte se všemi platnými zákony a nařízeními, a zodpovídáte za dodržování těchto pravidel. Pokud s některými z těchto podmínek nesouhlasíte, nelze na tento web a tyto kurzy vstupovat a užívat jeho obsahu. Materiály obsažené na www.cestacisarovny.cz jsou chráněny platným autorským zákonem.

Autor videa Osm kusů brokátu (Ing.Martina Kupcová) je držitel licence hudby od Marco Rinalda „Body Mind Connection (Positive thinking)“ a tuto hudbu je zakázáno jakkoliv stahovat nebo reprodukovat jinak než v kontextu s tímto videem.

U všech digitálních produktů předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost..

Kupující bere na vědomí, že pro zajištění plného účinku jednotlivých programů je třeba postupovat dle instrukcí lektora.

Prodávající nenese odpovědnost za případné škody (včetně, bez omezení, náhrady škody za ztrátu dat nebo zisku, nebo kvůli přerušení činnosti) vzniklé z užívání nebo neschopnosti použít materiály na internetových stránkách cestacisarovny.cz, i když pověřená osoba cestacisarovny.cz byla o tomto informována ústně nebo písemně. 

Materiály, které se objevují na webových stránkách www.cestacisarovny.cz mohou zahrnovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Prodávající nezaručuje, že některé z těchto materiálů na svém webu jsou přesné, úplné nebo aktuální. Prodávající může provádět změny materiálů obsažených na svém webu kdykoliv bez upozornění. Prodávající se nicméně nezavazuje k aktualizaci materiálů.

Prodávající nepřezkoumal všechny stránky spojené s jeho webovou stránkou www.cestacisarovny.cz a není odpovědný za obsah žádného takto propojeného webu. Zahrnutí jakéhokoliv odkazu neznamená souhlas Prodávajícího u dané webové stránky. Použití jakékoli takové propojené webové stránky je na vlastní riziko uživatele.

Prodávající může poopravit tyto Obchodní podmínky pro své webové stránky kdykoliv bez upozornění. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni aktuální verzí těchto Obchodních podmínek, které budou vždy označovány datumem aktualizace.

1. Zakoupení kurzu

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, že jejich obsahu rozumí a to na adrese www.cestacisarovny.cz.

Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.cestacisarovny.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup internetových online programů a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách Prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

2. Cena, platba a doklad o zaplacení

U každého online produktu na webových stránkách www.cestacisarovny.cz je uvedena cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webových stránkách uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním e-booků, on-line kurzů či vzdělávacích akcí nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou (ani DPH neni zahrnutý).

Na základě objednávky je kupující povinen zaplatit částku uvedenou v objednávce, která mu přijde na e-mail. Po potvrzení částky na účet Prodávajícím, zašle Prodávající fakturu/daňový doklad, který slouží jako doklad o zakoupení objednaného online kurzu spolu s objednaným produktem, čímž může mít online kurz, e-book, atp. a obojí pošle na email adresu kupujícího, kterou uvedl v objednávce.

Splatnost ceny: Cena za produkt je splatná do 7 dní od potvrzení přijetí objednávky, které Vám přijde na e-mail. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na níže uvedený bankovní účet.

Způsob platby:

Bezhotovostním bankovním  platebním převodem:

Číslo účtu: 2401128178/2010 IBAN: CZ7120100000002401128178    BIC: FIOBCZPPXXX

3. Způsob dodání, dodací lhůta

Po zaplacení online kurzu, e-booku,..bude spolu s fakturou poslán zakoupený produkt na e-mail adresu kupujícího, kterou uvedl v objednávce a to 1-3 dnů od připsání částky na výše uvedený účet.

4. Funkčnost digitálního obsahu a jeho součinností  s hardwarem a softwarem

Digitální obsah (e-book, online kurz) zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf, jedná-li se o e-book. Pro stažení produktu z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

5. Odstoupení od smlouvy, Garance vrácení peněz

Za kvalitu online kurzů, které vychází z certifikovaných teoretických znalostí a praktických zkušeností v oblasti tradiční čínské medicíny a z pořádaných skupinových a individuálních lekcí certifikovaného trenéra tchaj-ťi a čchi kung Martiny Kupcové, a které inspirovali nebo pomohli desítkám účastníků, ručí zárukou kvality a garancí vrácení peněz. Při zakoupení online kurzu na www.cestacisarovny.cz má kupující právo odstoupit od smlouvy a to nejpozději do 7mi dnů od zahájení kupní smlouvy. Odstoupení je možné provést elektronickou formou na e-mail: cestacisarovny@gmail.com s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/ daňového dokladu s vysvětlením důvodu nespokojenosti. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně reklamovaného programu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

Prosím vezměte na vědomí, že podle § 1837 NOZ nemůže ani Spotřebitel odstoupit od Smlouvy při:

dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky

V těchto případech tak odstoupení od Smlouvy neumožňuji ani Kupujícím, kteří nejsou spotřebitelé.

CC si vyhrazuje právo odepřít vrácení peněz v případě podezření za zneužití této garance.

Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, resp. od využití garance vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za e-book, on-line kurz.. Peníze vám vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že jsem od vás obdržela před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

6. Možné důvody k podání reklamace či stížnosti

U e-booků a on-line kurzů vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu. V tomto případě neprodleně napište na cestacisarovny@gmail.com a já se vám ozvu s řešením, popřípadě předám produkt jinou formou.

Pokud vám e-book nebo on-line kurz (resp. i přístupové údaje) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

Nespokojenost s koncepcí kurzu a jeho metodickým obsahem – analyzujeme, co bylo příčinou vzniku nespokojenosti klienta, zhodnotíme průběh a metodiku s lektorem zajišťovaného kurzu a učiníme adekvátní opatření vedoucí k nápravě a spokojenosti klienta.

Nespokojenost s lektorským vedením kurzu – klient co nejpřesněji definuje příčiny, které jej vedou k přesvědčení, že kurz je z lektorského hlediska veden nedostatečným či jakkoli závadným způsobem. Analyzujeme postup, který lektor k výuce zvolil a metody, jimiž výuky převádí do praxe. V případě zjištění pochybení na straně lektora zajistí prodávající kurzu okamžitou nápravu.

Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese cestacisarovny@gmail.com

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10.12.2020. 

Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

Kupující poskytuje Prodávajícímu v rámci kupní smlouvy své osobní údaje a prohlašuje, že dává Prodávajícímu jakožto správci osobních údajů souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů, a to zejména v souladu s ust. par. 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, více ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

© Cesta císařovny 2020